Header image

Bestuur Kulturhus blijft zoeken naar een oplossing

BREDEVOORT - Zoals u wellicht in enkele lokale media heeft gelezen, is recent de nodige discussie ontstaan over het Kulturhus Bredevoort in wording. Om u een duidelijk beeld te geven van de situatie, zetten wij in dit artikel graag uiteen wat er momenteel speelt. In de afgelopen jaren trok het bestuur van het Kulturhus op met ’t Bastion, de gemeente Aalten en de Woonplaats om samen een multifunctionele accommodatie in Bredevoort mogelijk te maken. Dit Kulturhus moet plaats gaan bieden aan een BredeSchool, een sportzaal, lokale verenigingen en verschillende maatschappelijke organisaties. Na uitvoerig overleg is een businessplan geschreven en een voorlopig ontwerp opgesteld. Op basis van het businessplan zou de Woonplaats (als investeerder) een beslissing nemen of ze over wil gaan tot realisatie van dit plan. Aanvankelijk leek een en ander zich positief te ontwikkelen. Op het laatste moment stelde de Woonplaats echter een aantal eisen waaraan de gemeente niet kan of wil voldoen. Deze eisen hebben onder andere betrekking op een garantstelling voor een periode van 10 jaar, langdurige huurcontracten voor huisvesting basisschool en peuterspeelzaal, horecabestemming etc. Het bestuur van het Kulturhus heeft aan de gemeente gevraagd binnen welke kaders zij wel wil meegaan in het realiseren van een Kulturhus. In een collegevoorstel van afgelopen week reageert B&W vrijwel op alle voorwaarden van De Woonplaats negatief en onderneemt geen enkele poging om in gezamenlijkheid naar een passende oplossing te zoeken. Het bestuur van het Kulturhus heeft hierop met verbazing gereageerd richting het college en de verschillende raadsfracties. Het kan niet zo zijn, dat we gezamenlijk zoveel energie, tijd en geld in een proces stoppen en dan vervolgens zo gemakkelijk afhaken. Temeer omdat de provincie inmiddels een subsidie van €300.000 heeft toegekend. Ook de gemeente heeft eenzelfde bedrag opgenomen in haar begroting. Kortom, de Stichting Kulturhus Bredevoort blijft zoeken naar oplossingen en is er van overtuigd dat deze er zijn. Het businessplan, dat tot stand is gekomen met externe adviseurs geeft aan dat een sluitende exploitatie wel degelijk mogelijk is. De voorzitters van belangrijkste Bredevoortse organisaties die betrokken zijn bij het Kulturhus Bredevoort, hebben inmiddels laten weten achter het standpunt van het bestuur van de stichting te staan. Dit zijn Bredevoorts Belang, Vereniging Ons Huis en ’t Bastion. In de nieuwsbrief van het Kulturhus die binnenkort verschijnt, zal uitgebreid op de gang van zaken worden ingaan. U kunt het nieuws ook volgen via de website: www.kulturhusbredevoort.nl.

Ander nieuws