Header image

Besluiten raadsvergadering Programmabegroting Aalten

AALTEN - Op dinsdag 8 november heeft de gemeenteraad van Aalten de programmabegroting 2012 behandeld. In de programmabegroting wordt door middel van acht programma’s het voorgenomen beleid voor het jaar 2012 beschreven. De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2012, de meerjarenraming 2013-2015 en het investingsschema voor het jaar 2012 vastgesteld. Als wijzigingen op de programmabegroting zijn drie amendementen aangenomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een sluitende meerjarenbegroting aangeboden. Het totaalbedrag van de ramingen van de lasten bedragen 53 miljoen euro voor 2012. De fracties hebben schriftelijk hun mening gegeven op de programmabegroting en het voorgestelde beleid, deze meningen worden ook wel de algemene beschouwingen genoemd. De gemeenteraad heeft aan het begin van de vergadering de reacties op de algemene beschouwingen en de reactie van het college hierop behandeld. De gemeenteraad heeft enkele amendementen en moties niet in stemming gebracht of niet aangenomen. Onderstaande amendementen zijn wel aangenomen. Carillon Dinxperlo De fracties van GemeenteBelangen, CDA en ChristenUnie hebben een amendement ingediend over het carillon in Dinxperlo. De fracties stellen voor vanaf 2012 hiervoor structureel € 5.000,- op te nemen en dit te dekken door de post onvoorzien voor 2012 en dit de volgende jaren met € 5.000,- te verlagen. Dit amendement is unaniem aangenomen. Sportterrein AVA’70 Daarnaast is een amendement ingediend door de fracties van Progressieve Partij, CDA en PvdA. Hierin is voorgesteld de aanleg van een sportterrein voor AVA’70 op te nemen als nieuw beleid. Om dit te financieren wordt het budget gemeentelijke huisvesting de komende jaren verlaagd en het begrote overschot van de begroting verlaagd. Het amendement is met 14 stemmen voor en 7 stemmen tegen (GemeenteBelangen en VVD) aangenomen. Derde zaaldeel Eurohal Het amendement over het derde zaaldeel van de Eurohal is aangenomen met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen (Progressieve Partij, ChristenUnie, 1 raadslid van GemeenteBelangen en VVD). Om de financiën te dekken wordt in 2012 € 31.625,- en in 2013 € 49.335,- onttrokken aan de reserve Krimp.  

Ander nieuws