Header image

Besluiten raadsvergadering Aalten van 27

AALTEN - Op dinsdag 27 november is aan het begin van de raadsvergadering de heer Van Geenen toegelaten en beëdigd als nieuw raadslid namens de CDA-fractie. Hij volgt de heer Heideman op. Vervolgens heeft de gemeenteraad ingestemd met de garantstelling voor de tekorten van Hameland. Het voorstel in te stemmen met participatie in de AGEM en een startkapitaal beschikbaar te stellen werd unaniem aangenomen net zoals het voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Zomerweg 5 en gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Eskesweg 7-9. Het voorstel tot vaststelling van het stappenplan onderzoek/registratie integriteitsschendingen politiek ambtsdragers werd met 11 stemmen voor en 9 (CDA en PvdA) tegen aangenomen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het goedkeuringsbesluit ten aanzien van het bestemmingsplan “Werklandschap Aalten-West”, vernietigd. Deze uitspraak is besproken. De actuele gewijzigde begroting 2012 van Hameland laat voor 2012 een geraamd tekort zien van € 4.890.000. Aan de gemeenteraad is gevraagd garant te staan voor het Aaltense aandeel (€ 1.046.460). Voorgesteld is dit tekort te dekken uit de reserve Stroppenpot. In 2013 maakt Hameland eveneens fors verlies. Het uiteindelijke tekort komt in 2013 uit op € 6.083.000. Gevraagd wordt garant te staan voor het Aaltense aandeel (€ 1.301.762). De gemeenteraad heeft hier unaniem mee ingestemd. Hameland heeft verzocht in te stemmen met het niet opstellen van een meerjarenraming, omdat op dit moment, gezien de omstandigheden waarin Hameland verkeert, een meerjarenraming weinig relevant inzicht verschaft. De provincie is bereid in te stemmen met het ontbreken van een meerjarenraming, mits de gemeenteraden akkoord gaan. Hier kan de gemeenteraad zich in vinden. De gemeenteraad spreekt naar aanleiding van dit voorstel zijn zorgen uit over deze situatie. In de Achterhoek bestaat de ambitie om in 2030 energie neutraal te zijn. In dat kader is het idee ontstaan om de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij Coöperatie (AGEM) op te richten. De kernactiviteiten van AGEM zijn levering van lokaal opgewekte groene energie, stimulering van lokale energieopwekking door Achterhoekse ondernemers en energiebesparing door Achterhoekse inwoners en bedrijven. De winsten van de energielevering vallen waar die thuis horen: in de Achterhoek. De gemeenteraad stemt in met de participatie in de AGEM en stelt een startkapitaal beschikbaar. Het startkapitaal voor Aalten is in totaal € 82.095,-, te verdelen over 5 jaar. Vijf van de acht gemeenten hebben inmiddels ingestemd met de participatie in de AGEM. Zo nu ook de gemeente Aalten. In 2010 heeft de gemeenteraad een gedragscode vastgesteld in het kader van de integriteit van politieke ambtsdragers. Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. In het verlengde van de gedragscode wordt nu voorgesteld een procedure/stappenplan vast te stellen voor het onderzoek en de registratie van schendingen van de integriteit door politieke ambtsdragers. Doelstelling is het bevorderen van een transparante behandeling van meldingen over integriteitsaangelegenheden over politieke ambtsdragers.Dit voorstel werd met 11 stemmen voor en 9 (CDA en PvdA) tegen aangenomen. Voordat het stappenplan werd vastgesteld heeft de burgemeester toegezegd dat er een schriftelijke verduidelijking van enkele onderdelen van het stappenplan komt. Geconstateerd werd dat door deze uitspraak de gemeente Aalten op dit moment geen bedrijventerreinen kan uitgeven. Dit heeft consequenties voor de gemeente Aalten. Van de zijde van het college werd aangegeven dat in de raadsvergadering van januari 2013 een kadernotitie over dit onderwerp aan de orde wordt gesteld. Enkele fracties hebben gevraagd om een breed onafhankelijk onderzoek te laten verrichten van het totale proces. Andere fracties waren van mening dat de notitie van het college moet worden afgewacht. Uiteindelijk heeft de voorzitter toegezegd dat de mogelijkheid van een onafhankelijk onderzoek wordt onderzocht en dat dit aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.


Ander nieuws