Header image

Besluiten raadsvergadering Aalten 15 maart

AALTEN - Op dinsdag 15 maart 2011 vergaderde de gemeenteraad van Aalten. Tijdens de vergadering is het budget voor de projectorganisatie Mid-office vastgesteld. Ook werd het bestemmingplan Buitengebied Aalten, Kappersweg 1-3 vastgesteld. Daarnaast heeft de raad ingestemd met de grondexploitaties voor De Haart (Haartse Bos) en Oranjelaan 7. De gezamenlijke overheden; rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben in 2005 afgesproken te gaan werken aan een overheidsbreed dienstverleningsconcept: Antwoord©. Hiermee kan de burger bij één ingang met alle vragen terecht. Antwoord© stroomlijnt de dienstverlening, zodat de meeste vragen in het klantcontactcentrum van de gemeenten worden beantwoord. Om deze informatiestroom goed te laten verlopen wordt een projectorganisatie Midoffice opgericht. Deze bestaat uit een aantal deelprojecten waarin de digitale integratie van gegevens in orde wordt gemaakt. De kosten hiervoor bedragen € 150.000,-. Dit bedrag is een investering om de dienstverlening naar de burger en het bedrijfsleven in Aalten te verbeteren. De gemeenteraad heeft het bedrag van € 150.000,- euro beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve. Het tijdspad van het klantcontactcentrum loopt tot 2015 en heeft verschillende fasen. De deelprojecten BAG, GBA en gegevensmakelaar zijn in 2011 gereed. Vanaf 2015 wordt het klantcontactcentrum het eerste aanspreekpunt voor de burger.

Ander nieuws