Header image

Provincie Gelderland €14 miljoen in de plus

De provincie Gelderland sluit 2016 positief af met 14 miljoen. Dat blijkt uit de financiële verantwoording van Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten (PS) over het afgelopen jaar. Op 10 mei 2017 bespreken de 4 Gelderse Statencommissies de jaarstukken. Met de bespreking van de Jaarstukken 2016 wordt de begrotingscyclus over 2016 afgerond.
 

 

Het positieve resultaat in 2016 komt doordat enkele uitgaven lager uitvielen. Zo vielen de subsidies voor Natuur en samenleving lager uit. Ook is er een meevaller doordat definitief uitgekeerde subsidiebedragen lager waren dan begroot. 

Verdeling overschot 14 miljoen
GS stellen voor aan PS de €14 miljoen als volgt te verdelen: 2 miljoen voor de restauratie van de Eusebiuskerk in Arnhem en 12 miljoen toevoegen aan de reserve Algemene dekkingsmiddelen.

Energieversneller
De commissie Economie Energie en Milieu (EEM) bespreekt op 10 mei o.a. het voorstel van GS om een subsidie beschikbaar te stellen aan Oost NV voor het verstrekken van kennisvouchers. Deze vouchers zijn bedoeld als energieversneller. De transitie naar een energieneutraal Gelderland in 2050 kan wel wat rugwind gebruiken. Het Gelders Energie Akkoord (GEA) werkt aan energieneutraal Gelderland in 2050. Om deze ambitie te kunnen realiseren is versnelling van de ontwikkeling en realisatie van duurzame energieprojecten nodig.
 Ander nieuws